Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID - 19

Komunikat prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu dotyczący COVID – 19

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że na mocy opublikowanej w Dzienniku Ustaw z 2020 roku, poz. 875 ustawy z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, na mocy jej art. 46 pkt 20) z dniem 16.05.2020r. uchylono art. 15zzr i art. 15zzs ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568 i 695). Oznacza to usunięcie z obrotu prawnego m.in. przepisów wstrzymujących bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego:

1) od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,

2) do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,

3) przedawnienia,

4) których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,

5) zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,

6) do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

oraz terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, kontrolach i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy (w tym m.in. w kontrolach prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, terminów zapoznania się z aktami sprawy, złożenia lub uzupełnienia wniosku albo wyjaśnień w toku sprawy, terminów wniesienia środków zaskarżenia i innych terminów zaistniałych w toku danej sprawy).

Zgodnie z art. 76 ustawy zmieniającej, powyższe zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 16.05.2020 r., jednakże w myśl art. 68 ustawy zmieniającej, powyższe terminy rozpoczynają/kontynuują bieg po upływie 7 dni od daty wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. z dniem 25.05.2020r.

                Mając na uwadze powyższe, udzielane dotychczas w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii pouczenia dotyczące biegu terminów w postępowaniach prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu staną się nieaktualne z dniem 25.05.2020r.

                                                                                              Waldemar Kołaski

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Autor: Hubert Kozenski Wprowadzający: Hubert Kozenski
Data utworzenia: 19 maja 2020 Data aktualizacji: 19 maja 2020
Stronę odwiedziło 76 osób
Skip to content