Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)    posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub

b)    zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)    które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)    które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

WIOŚ POZNAŃ

Delegatura w Koninie

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Nr inwentarzowy

Data przyjęcia do ewidencji

Wartość  jednostkowa

w złotych

Wartość jednostkowa

 w euro

Propozycja sposobu zagospodarowania

1

 

Wyciąg chemiczny

8163

01.04.1993r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

2

 

Wyciąg chemiczny

8164

01.05.1993r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

3

 

Dygestorium

948

01.09.1986r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

4

 

Dygestorium

949

01.09.1986r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

5

 

Szafa metalowa BHP

1252

01.10.1992r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

6

Walizka myśliwska

1678

30.09.1998r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

7

Szafki wiszące

515, 516, 517

30.07.1983r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

8

Zlewozmywak

586

30.07.1983r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

9

Zlewozmywak

991

30.09.1987r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

10

Przystawka jednostronna

537

30.07.1983

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

11

Przystawki jednostronne

542, 543

30.07.1983

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

12

Szafa do narzędzi

246

11.08.1979

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

13

Płyta laminowana

560

01.01.1983r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

14

Szafka 60

528

30.07.1983r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

15

Płyta laminowana

1466

01.05.1994r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

16

Szafka 40

550

30.07.1983r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

17

Komplet kreślarski

65

30.09.1997r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

18

Aparat do poboru prób

869

01.01.1986r

0,00 zł

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

   Jednostki i podmioty zainteresowane  nabyciem zużytych  składników majątku ruchomego  w ramach  nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 lub darowizny zgodnie z § 39 w/w rozporządzenia mogą składać wnioski do  28.02.2013 r. na  adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, z dopiskiem: zużyte składniki majątkowe.

 1. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.
 2. W przypadku większej liczby chętnych na nieodpłatne przekazanie lub darowiznę liczy się kolejność zgłoszenia.
 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:
 • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.
 1. Wniosek o dokonanie darowizny składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:
 • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o darowiznę rzeczowego składnika majątku  ruchomego,
 • statut zainteresowanego podmiotu,
 • pisemne uzasadnienie potrzeb,
 • wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

Wielkopolski Wojewódzki

Inspektor Ochrony Środowiska

Zdzisław W.Krajewski