Na podstawie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia przez zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)    nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)    nie nadają się do współpracy ze sprzętem użytkowanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub

c)    nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa byłaby nieopłacalna

WIOŚ Poznań

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Nr inwentarzowy

Data przyjęcia do ewidencji

Wartość  jednostkowa

w złotych

Wartość jednostko-wa

 w euro

Propozycja sposobu zagospodarowania

1

Zautomatyzowany zespół do poboru pyłów

ST-801-21-4

15.02.2010

Rok produkcji 2002

1000,00

234,90

Nieodpłatne przekazanie Darowizna              Sprzedaż            Przekazanie do unieszkodliwienia

2

Butla z gazami wzorcowymi

011/8-186

31.12.2005

100,00

23,49

Nieodpłatne przekazanie Darowizna              Sprzedaż            Przekazanie do unieszkodliwienia

3

Butla z gazami wzorcowymi

011/8-159/05

31.12.2005

100,00

23,49

Nieodpłatne przekazanie Darowizna              Sprzedaż            Przekazanie do unieszkodliwienia

4

Butla z gazami wzorcowymi

011/8-157/05

31.12.2005

100,00

23,49

Nieodpłatne przekazanie Darowizna              Sprzedaż            Przekazanie do unieszkodliwienia

5

Butla z gazami wzorcowymi

011/8-158/05

31.12.2005

100,00

23,49

Nieodpłatne przekazanie Darowizna              Sprzedaż            Przekazanie do unieszkodliwienia

 

6

Butla z gazami wzorcowymi

011/8-156/05

31.12.2005

100,00

23,49

Nieodpłatne przekazanie Darowizna              Sprzedaż            Przekazanie do unieszkodliwienia

7

Butla z gazami wzorcowymi

011/8-155/05

31.12.2005

100,00

23,49

Nieodpłatne przekazanie Darowizna              Sprzedaż            Przekazanie do unieszkodliwienia

8

Analizator ozonu ML9812

011/1-191

05.12.1996

1000,00

234,90

Nieodpłatne przekazanie Darowizna              Sprzedaż            Przekazanie do unieszkodliwienia

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

   Jednostki i podmioty zainteresowane  nabyciem zbędnych  składników majątku ruchomego  w ramach  nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 lub darowizny zgodnie z § 39 w/w rozporządzenia mogą składać wnioski do 27.06.2013 r. na  adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań z dopiskiem: zbędne składniki majątkowe.

 1. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.
 2. W przypadku większej liczby chętnych na nieodpłatne przekazanie lub darowiznę liczy się kolejność zgłoszenia.
 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:
 • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczy.
 1. Wniosek o dokonanie darowizny składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:
 • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o darowiznę rzeczowego składnika majątku  ruchomego,
 • statut zainteresowanego podmiotu,
 • pisemne uzasadnienie potrzeb,
 • wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

 

Wielkopolski Wojewódzki

Inspektor Ochrony Środowiska

Zdzisław W.Krajewski