Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)    posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub

b)    zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)    które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)    które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII

MAJĄTKU ZUŻYTEGO

WIOŚ Poznań

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Nr inwentarzowy

Data przyjęcia do ewidencji

Wartość  jednostkowa

w złotych

Wartość jednostkowa

 w euro

Propozycja sposobu zagospodarowania

 1.  

Aparat telefoniczny Alkontel 120

013/2-55/03

16.07.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Aparat telefoniczny

013/2-41/4

22.12.1993

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Kalkulator

013/2-78/11

30.09.1997

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Kalkulator

013/2-220/03

16.12.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Kalkulator

013/2-78/11

30.09.1977

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Drukarka igłowa Oki 3320

013/2-13/02

05.04.2002

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Komputer , monitor OK. Płaski AOC

013/2-17/07

12.03.2007

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Drukarka igłowa Oki 3320

013/2-110/03

05.09.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Komputer , monitor

011/4-10/02

09.12.2002

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Drukarka

013/2-101/03

05.09.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Drukarka

013/2-102/03

05.09.2003

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Lampa

013/2-71/6

30.09.1997

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Lampa

013/2-71/6

30.09.1997

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Krzesło obrotowe

013/2-14/00

17.01.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Krzesło obrotowe

013/2-69/00

04.07.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Postawka pod komputer

013/2-176/00

05.09.2000

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Łącznik biurowy

013/2-23/41

16.09.1998

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

       Jednostki i podmioty zainteresowane  nabyciem zużytych  składników majątku ruchomego  w ramach  nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 lub darowizny zgodnie z § 39 w/w rozporządzenia mogą składać wnioski do 20.11.2013 r. na  adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań z dopiskiem: zużyte składniki majątkowe.

 1. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.
 2. W przypadku większej liczby chętnych na nieodpłatne przekazanie lub darowiznę liczy się kolejność zgłoszenia.
 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:
 • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczy.
 1. Wniosek o dokonanie darowizny składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:
 • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o darowiznę rzeczowego składnika majątku  ruchomego,
 • statut zainteresowanego podmiotu,
 • pisemne uzasadnienie potrzeb,
 • wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

Zastępca Wielkopolskiego Wojewódzkiego

Inspektora Ochrony Środowiska

mgr Hanna Kończal