Na podstawie § 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 2 ww. rozporządzenia przez zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)    nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub

b)  nie nadają się do współpracy ze sprzętem użytkowanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub

c)    nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa byłaby nieopłacalna

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII

MAJĄTKU ZBĘDNEGO

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Nr inwentarzowy

Data przyjęcia do ewidencji

Wartość  jednostkowa

w złotych

Wartość jednostkowa

 w euro

Propozycja sposobu zagospodarowania

1.

Urządzenie do modernizacji Emiotest

011/8-34/04

19.07.2004

100,00

24,27

Nieodpłatne przekazanie

Darowizna

Sprzedaż                 Przekazanie do unieszkodliwienia

2.

Emiotest  pyłomierz

011/1-187

18/11/1996

100,00

24,27

Nieodpłatne przekazanie

Darowizna

Sprzedaż                 Przekazanie do unieszkodliwienia

3.

Aspirator ASP-2

011/1-193

03.12.1996

100,00

24,27

Nieodpłatne przekazanie

Darowizna

Sprzedaż                 Przekazanie do unieszkodliwienia

4.

Cyfrowy analizator spalin

 GA-40T

011/8-22

04.12.2000

100,00

24,27

Nieodpłatne przekazanie

Darowizna

Sprzedaż                 Przekazanie do unieszkodliwienia

5.

Podajnik próbek

011/1-24

01.02.1993

100,00

24,27

Nieodpłatne przekazanie

Darowizna

Sprzedaż                 Przekazanie do unieszkodliwienia

6.

Zestaw do pomiaru przepływu

011/1-138

18.12.1995

100,00

24,27

Nieodpłatne przekazanie

Darowizna

Sprzedaż                 Przekazanie do unieszkodliwienia

7.

Zestaw do destylacji

011/1-50

11.06.1993

100,00

24,27

Nieodpłatne przekazanie

Darowizna

Sprzedaż                 Przekazanie do unieszkodliwienia

8.

Zestaw do pomiaru przepływu

011/1-199

30.11.1997

100,00

24,27

Nieodpłatne przekazanie

Darowizna

Sprzedaż                 Przekazanie do unieszkodliwienia

9.

Analizator rtęci AMA 254

011/8-62

13.06.2001

100,00

24,27

Nieodpłatne przekazanie

Darowizna

Sprzedaż                 Przekazanie do unieszkodliwienia

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

        Jednostki i podmioty zainteresowane  nabyciem zużytych  składników majątku ruchomego  w ramach  nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 lub darowizny zgodnie z § 39 w/w rozporządzenia mogą składać wnioski do 15.07.2014 r. na  adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań z dopiskiem: zbędne składniki majątkowe.

 1. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.
 2. W przypadku większej liczby chętnych na nieodpłatne przekazanie lub darowiznę liczy się kolejność zgłoszenia.
 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:
 • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczy.
 1. Wniosek o dokonanie darowizny składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:
 • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o darowiznę rzeczowego składnika majątku  ruchomego,
 • statut zainteresowanego podmiotu,
 • pisemne uzasadnienie potrzeb,
 • wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

 

                                                                                              Wielkopolski Wojewódzki

                                                                                              Inspektor Ochrony Środowiska

                                                                                              Zdzisław W.Krajewski