Na podstawie § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 3 ww. rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:

a)    posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub

b)    zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)    które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)    które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.

SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE DO KATEGORII

MAJĄTKU ZUŻYTEGO

Lp.

Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego

Nr inwentarzowy

Data przyjęcia do ewidencji

Wartość  jednostkowa

w złotych

Wartość jednostkowa

 w euro

Propozycja sposobu zagospodarowania

 1.  

Komputer

011/4-28/05

02.06.2005

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 

 

 1.  

Komputer

011/4-47/04

12.05.2004

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 

 

 1.  

Kalkulator

013/1-52/9

21.08.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 

 

 1.  

Program do opracowania wyników analiz i pomiarów

020-29/00

12.12.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 1.  

Kopiarka SRDF

011/5-1/04

03.02.2004

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Krzesło

013/2-161/00

28.12.2000

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Krzesło

013/2-162/00

28.12.2000

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Krzesło Tipo 8 szt

013/2-171-178/10

 

27.12.2010

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 

 1.  

Fotel

013/2-70/08

12.09.2008

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 

 1.  

Stolik pod ksero

013/2-85/1

20.12.1996

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Krzesło

013/2-58/1

31.12.1994

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 

 1.  

Gaśnica śniegowa

013/2-47/3

20.06.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Gaśnica proszkowa 7 szt

013/2-47/2

20.04.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Wieszak P-16

013/2-20/2

31.01.1994

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Drukarka

013/2-22/06

06.04.2006

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 

 

 1.  

Szafa chłodnicza

011/1-91

10.10.1994

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw do sterowania i oprogramowanie do AAS Perkin Elmer

011/8-1/05

24.01.2005

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Jonometr do oznaczania fluorków

011/8-51/08

31.12.2008

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 

 1.  

Program chromatograficzny

020-2/00

06.09.2000

0,00

0,00

Zdjęcie z ewidencji

 

 

 1.  

Zestaw komputerowy P4

011/4-97/04

14.12.2004

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 

 1.  

Zestaw komputerowy P4

011/4-98/04

14.12.2004

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Zestaw komputerowy P4

011/4-99/04

14.12.2004

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Komputer 486

011/1-108

27.12.1994

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Telefon komórkowy Nokia

013/2-1/10

12.02.2010

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 

 1.  

Notebook IBM TP X 61

011/4-9/08

14.07.2008

0,00

0,00

Przekazanie do unieszkodliwienia

 

 1.  

Zestaw do pomiaru SIEMENS z NOTE BOOK

011/1-134

25.10.1995

12.03.2003

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Modem GUC

011/1-212

30.12.1998

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Kompresor do generatora powietrza

011/8-5/09

15.05.2009

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

 1.  

Kompresor do generatora powietrza

011/8-4/09

15.05.2009

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

30

Projektor  Lech

013/1-50/2

28.12.1995

0,00

0,00

Nieodpłatne przekazanie        Darowizna                  Przekazanie do unieszkodliwienia

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe.

         Jednostki i podmioty zainteresowane  nabyciem zużytych  składników majątku ruchomego  w ramach  nieodpłatnego przekazania zgodnie z § 38 lub darowizny zgodnie z § 39 w/w rozporządzenia mogą składać wnioski do 15.07.2014 r. na  adres: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań z dopiskiem: zużyte składniki majątkowe.

 1. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami majątku ruchomego uwzględnia się w pierwszej kolejności potrzeby innych jednostek.
 2. W przypadku większej liczby chętnych na nieodpłatne przekazanie lub darowiznę liczy się kolejność zgłoszenia.
 3. Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:
 • nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego,
 • wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy,
 • oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczy.
 1. Wniosek o dokonanie darowizny składników  rzeczowych majątku ruchomego powinien zawierać:
 • nazwę, siedzibę i adres jednostki występującej o darowiznę rzeczowego składnika majątku  ruchomego,
 • statut zainteresowanego podmiotu,
 • pisemne uzasadnienie potrzeb,
 • wskazanie sposobu wykorzystania składnika rzeczowego majątku ruchomego oraz zobowiązanie do pokrycia kosztów związanych z darowizną, w tym kosztów odbioru przedmiotu darowizny.

 

                                                                                              Wielkopolski Wojewódzki

                                                                                              Inspektor Ochrony Środowiska

                                                                                              Zdzisław W.Krajewski