Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 3 powyższego rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego:

a)      posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, lub

b)     zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)      które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)     które są technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony;

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego   

Składniki majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii majątku zużytego

WIOS Poznań    Załącznik nr 1   
Delegatura w Koninie   Załącznik nr 2    
Delegatura w Lesznie   Załącznik nr 3   
Delegatura w Kaliszu   Załącznik nr 4    

Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 5   

Wniosek o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 6