Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu informuje o zbędnych składnikach rzeczowych majątku ruchomego.

Zgodnie z § 2 pkt 3 powyższego rozporządzenia przez zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego:

a)      posiadające wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby ekonomicznie nieuzasadniona, lub

b)     zagrażające bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub

c)      które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub

d)     które są technicznie przestarzałe, a ich remont byłby ekonomicznie nieuzasadniony;

Informacja o zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego   

Składniki majątku ruchomego zakwalifikowane do kategorii majątku zużytego

Delegatura w Lesznie   Załącznik nr 1   
Wniosek o nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 2   
Wniosek o dokonanie darowizny składników rzeczowych majątku ruchomego WIOŚ w Poznaniu Załącznik nr 3   

PRZETARGI NA SKŁADNIKI MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKWALIFIKOWANE
DO KATEGORII MAJĄTKU ZUŻYTEGO

Lp.
Ogłoszenie
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
01
1. Formularz ofertowy
2. Opinia rzeczoznawcy
3. Wzór umowy

27.07.2018
godz. 11.45

02
1. Formularz ofertowy
2. Opinia rzeczoznawcy
3. Wzór umowy

23.08.2018
godz. 10.15