Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska informuje, że zgodnie z art. 46 pkt 20 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) z dniem 16 maja 2020 r. uchylone zostały przepisy art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695).

Oznacza to usunięcie m.in. przepisów wstrzymujących bieg terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego:

  1. od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
  2. do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
  3. przedawnienia,
  4. których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
  5. zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony,
  6. do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju.

oraz terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, kontrolach i innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy (w tym m. in. w kontrolach prowadzonych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, terminów zapoznania się z aktami sprawy, złożenia lub uzupełnienia wniosku albo wyjaśnień w toku sprawy, terminów wniesienia środków zaskarżenia i innych terminów zaistniałych w toku danej sprawy).

Zgodnie z art. 76 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powyższe zmiany weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 16 maja 2020 r., jednakże – zgodnie z art. 68 tej ustawy – powyższe terminy rozpoczynają/kontynuują bieg po upływie 7 dni od daty wejścia w życie ustawy zmieniającej, tj. z dniem 24 maja 2020 r. Ponieważ dzień ten jest dniem wolnym od pracy, to wszelkie czynności związane z prowadzeniem postępowań należy podjąć od 25 maja 2020 r.

Terminy należy liczyć zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich dla danego postępowania przepisów, w tym w szczególności 7 i 14 dniowe liczone od 24 maja 2020 r. mijać będą w dni wolne od pracy, zatem upłyną odpowiednio 1 czerwca 2020 r. i 8 czerwca 2020 r.

Mając na uwadze powyższe informuję, że udzielane dotychczas w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii pouczenia dotyczące biegu terminów w postępowaniach prowadzonych przez WIOŚ w Poznaniu staną się nieaktualne z dniem 25 maja 2020 r.

Waldemar Kołaski
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska