Na podstawie § 21 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861) wprowadzam od dnia 8 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Poznaniu w następującym zakresie:

WIOŚ w Poznaniu nie przyjmuje klientów, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych (niecierpiących zwłoki) oraz w celu zapoznania się strony z zebranym materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji. Osobiste stawiennictwo klienta możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty z pracownikiem prowadzącym sprawę.

Kontakt z Urzędem odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

OBOWIĄZKI  KLIENTÓW  PRZEBYWAJĄCYCH W OBIEKCIE WIOŚ W POZNANIU

Klienci w trakcie wizyty są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz  odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na prośbę pracownika Urzędu,
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu – dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji,
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.