Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2303 ze zm.), informuje, że posiada zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego (5 używanych samochodów osobowych) do zagospodarowania w drodze:

  1. sprzedaży innym jednostkom lub osobom fizycznym – przetarg publiczny,

lub jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2a, 3a i 3b, § 39 ust. 2 oraz § 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2303 ze zm.) w drodze:

  1. nieodpłatnego przekazania na czas nieokreślony innemu organowi, jednostce oraz jednostce samorządu terytorialnego – wzór wniosku o nieodpłatne przekazanie na czas nieokreślony składników rzeczowych majątku ruchomego,

lub

  1. darowizny na rzecz instytucji kultury, publicznych szkół wyższych, jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), niebędących państwowymi jednostkami budżetowymi, oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową lub turystyczną, z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych – wzór wniosku o darowiznę składników rzeczowych majątku ruchomego.

Wykaz zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego

PRZETARG PUBLICZNY NA SPRZEDAŻ PIĘCIU UŻYWANYCH SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Ogłoszenie
Pliki do pobrania
Termin składania ofert
Wynik
1. Formularz ofertowy
2.1 Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży – rzeczoznawca
2.2 Szczegółowy wykaz przedmiotu sprzedaży – rzeczoznawca
3. Projekt umowy
4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
26.04.2024
godz. 10:00