W związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1824)

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska  obsługa osób uprawnionych zorganizowana jest zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się i uzupełniona poniższymi zasadami.

 1. Osoba uprawniona (osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się) ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej (osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw
  w urzędzie) w kontaktach z Inspektoratem.
 2. Prawo, o którym mowa w pkt 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 3. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z prawa, o którym mowa w pkt 1, Inspektorat nie może wymagać przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) przez osoby przybrane.
 4. Przetwarzanie informacji i danych w czasie korzystania przez osobę uprawnioną z pomocy osoby realizującej świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN odbywa się w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się z Inspektoratem.
 5. W Inspektoracie wykorzystuje się następujące środki wspierające komunikowanie się:

  1. stronę internetową WIOŚ  – www.poznan.wios.gov.pl,
  2. pocztę elektroniczną – adresy dostępne na stronie BIP WIOŚ, a w szczególności adres:sekretariat@poznan.wios.gov.pl
  3. faksy – numery faksów dostępne w szczególności na stronie BIP WIOŚ.
 6. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
 7. Osoba uprawniona, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, ma prawo współdecydowania wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi o wybranej formie komunikowania się.
 8. WIOŚ zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika (pkt 1-4 stosuje się odpowiednio), co nie wyklucza możliwości korzystania z innych uprawnień.
 9. WIOŚ, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM lub SKOGN, na zasadach określonych w pkt 12.
 10. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną
  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)
 11. Osoba uprawniona będąca osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do WIOŚ, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,
  z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 12. Zgłoszenie powinno zawierać informacje zawarte we wniosku zgłoszenia. Zgłoszenia można dokonać:

  1. elektronicznie na adres:

  2. faksem na numer:

   • sekretariatu WIOŚ w Poznaniu lub
   • sekretariatu właściwej delegatury
  3. złożyć w Biurze Obsługi Klienta WIOŚ w Poznaniu lub w sekretariacie właściwej delegatury.
 13. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt 12, WIOŚ zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 14. WIOŚ, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji określonych uprawnień.
 15. Osoba realizująca świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną.
 16. Przepisu pkt 15 nie stosuje się w przypadku gdy:

– zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,

– osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

 1. WIOŚ udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

wniosek zgłoszenia