W ramach dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie WIOŚ w Poznaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 23r i pkt 25 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zamieszcza poniżej rejestr dotyczący administracyjnych kar pieniężnych nałożonych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Kary nałożone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w 2011 roku

Kary nałożone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w I półroczu 2012 roku