Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu w pierwszym półroczu 2017 r.