Sprawozdanie z wykonania kontroli przez WIOŚ w Poznaniu w 2022 r.