L.p.

Data

Instytucja kontrolująca

Zakres  kontroli

1.

29.01 – 08.02.2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Realizacja projektu "Wsparcie techniczne WIOŚ w Poznaniu poprzez zakup pojazdów bezpośredniej dyspozycji zadaniowej"

Informacja pokontrolna

2.

13 – 15.04.2016 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja projektu "Wzmocnienie skuteczności monitoringu i kontroli oraz efektywności programów działań mających na celu ograniczenie dopływu azotu ze źródeł rolniczych w Wielkopolsce"

3.

27.01.2016 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Realizacja Projektu "Monitoring efektów realizacji projektu PL0100 >>Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich<<"

4.

19 – 21.07.2016 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Trwałość projektu PL 0455/N3/2.8.1/023/09 "Usprawnienie wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska poprzez doposażenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu w aparaturę kontrolno-pomiarową"

5.

20.05 – 24.06.2016 r.

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

Zapewnienie przez organy administracji publicznej prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych.

wystąpienie pokontrolne

zastrzeżenie do wystąpienia pokontrolnego

uchwała Zespołu Orzekającego Komisji Rozstrzygającej w NIK

wystąpienie pokontrolne NIK po ujednoliceniu

odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

6.

03.10.2016 r. – 04.01.2017 r

Najwyższa Izba Kontroli – Delegatura w Poznaniu

System zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

– Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne

7.

29.12.2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Realizacja przedsięwzięcia pt.: "Badanie stanu środowiska w woj. wielkopolskim w latach 2014-2015 etap II"

 

Informacje z kontroli zawierające dane osobowe lub zastrzeżone, mogą być udostępniane każdorazowo po anonimizacji, na wniosek osób zainteresowanych, w siedzibie WIOŚ w Poznaniu w godz. 8.00-14.00 tel. (61) 8270 500 fax (61) 8 270 522.