Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

do spraw: Jakości

w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

POZNAŃ

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ 

WARUNKI PRACY

Laboratorium – pomieszczenia do pracy biurowej oraz wyposażone w aparaturę pomiarową. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 
–   praca przy komputerze, 
–   wyjazdy służbowe.

ZAKRES ZADAŃ

 • utrzymywanie, nadzór i doskonalenie systemu zarządzania Laboratorium, zgodnie z aktualnym wydaniem normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • opracowywanie, uaktualnianie, archiwizowanie i nadzorowanie dokumentacji systemu zarządzania
 • organizowanie i zarządzanie systemem audytów w Laboratorium
 • przygotowywanie przeglądów zarządzania Laboratorium
 • inicjowanie i nadzorowanie działań korygujących i doskonalących wynikających z audytów, przeglądów, wyników kontroli jakości i skarg Klientów
 • dokumentowanie działań związanych ze skargami
 • planowanie, dokumentowanie i zarządzanie szkoleniami personelu Laboratorium
 • bieżąca współpraca z jednostką akredytującą
 • bieżąca współpraca z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością WIOŚ w Poznaniu (ISO 9001).

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie chemii, fizyki, biologii, ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w obszarze analityki laboratoryjnej
 • odbyte szkolenia z zakresu systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • praktyczna znajomość systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność negocjacji
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, dokładność, kreatywność i samodzielność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczeń o odbytych szkoleniach z zakresu systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
  ul. Czarna Rola 4 
  61-625 Poznań 
  koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 12/2016 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). 
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. 
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda