Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

główny specjalista

W Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych w Delegaturze w Pile

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

PIŁA

WIOŚ POZNAŃ 
DELEGATURA W PILE 
UL. MOTYLEWSKA 5A

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ

WARUNKI PRACY

 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
– praca przy komputerze, 
– praca także poza siedzibą urzędu w tym praca w terenie, 
– prowadzenie samochodu służbowego. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
W obiekcie w Delegaturze w Pile występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 

ZAKRES ZADAŃ

 

 • wykonywanie badań fitoplanktonu rzek i jezior
 • wykonywanie badań parazytologicznych i mikrobiologicznych
 • pobór próbek i identyfikacja makrobezkręgowców bentosowych
 • badania makrofitowe rzek oraz jezior
 • badania hydromorfologiczne rzek i jezior
 • pobór próbek wody z rzek i jezior
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji Systemu Jakości w Laboratorium
 • wprowadzanie na bieżąco wyników badań do baz danych
WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

 • Wykształcenie: wyższe
 • co najmniej rok w pracy laboratoryjnej, w tym pracy w terenie
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pływania
 • znajomość flory i fauny wodnej
 • znajomość metod badań hydromorfologii rzek i jezior
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • znajomość prowadzenia badań fitoplanktonu wody z rzek i jezior
 • znajomość systemu jakości wg PN EN ISO/IEC 17025
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE

 

 • Wykształcenie: wyższe profilowe: ochrona środowiska, biologia – specjalizacje hydromorfologia, hydrobiologia lub ochrona wód
 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w obszarze związanym z badaniami z zakresu ochrony środowiska
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • zdolność analitycznego myślenia
 • dokładność, samodzielność
 • komunikatywność
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 10.10.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
  Ul. Czarna Rola 4 
  61-625 Poznań 
  Koniecznie z dopiskiem – oferta nr 20/2017 
INNE INFORMACJE:

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Umowa na zastępstwo. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). 
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536. 
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda