Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Wydziale Informatycznym, nr referencyjny 2/12
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie wybranymi systemami i siecią komputerową, zainstalowaną w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • nadzorowanie, konserwacja i modernizacja oraz drobne naprawy sprzętu komputerowego będącego w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • uczestnictwo w przygotowywaniu SIWZ do przeprowadzania przetargów na sprzęt komputerowy,
 • inicjowanie nowych rozwiązań sprzętowo – programowych wynikających z przepisów prawnych,
 • planowanie i wykonywanie projektów dotyczących informatyzacji urzędu,
 • pomoc przy wdrażaniu i obsłudze programów komputerowych, stosowanych w działalności Wojewódzkiego Inspektoratu,
 • szkolenia pracowników w zakresie użytkowania posiadanego przez niego sprzętu komputerowego, sieci i oprogramowań komputerowych,
 • uczestnictwo w szkoleniach, seminariach, itp. organizowanych dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu z zakresu już stosowanych bądź wdrażanych programów komputerowych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca także poza siedzibą urzędu w tym praca w terenie,
prowadzenie samochodu służbowego,
praca przy komputerze,
wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.
Narzędzia pracy:
– komputer, drukarka, kserokopiarka oraz samochód służbowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne Politechnika lub Uniwersytet
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • wymagana bardzo dobra znajomość oprogramowania Microsoft, w tym systemów operacyjnych (Windows XP/Vista/7), sieciowych (Windows Server 2000/2003/2008/2008R2) i zarządzania bazą danych (od MS SQL 2000 do MS SQL 2008R2) oraz systemów Linux,
  • wymagana znajomość pakietów oprogramowania biurowego MS Office (wersje 2003 do 2010),
  • wymagana znajomość konfiguracji sieci, zapór sieciowych, oprogramowania antywirusowego i innych programów zabezpieczających,
  • wymagana znajomość konstrukcji i konfiguracji komputerów stacjonarnych i drukarek, sieci LAN wraz z modemami, routerami,
  • wymagana znajomość regulacji prawnych dotyczących przetwarzania informacji w urzędach administracji,
  • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji technicznej.
  • prawo jazdy kat. B

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

 • umiejętność tworzenia dynamicznych stron internetowych,
 • znajomość i doświadczenie w zarządzaniu bazą danych Oracle,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku urzędniczym,
 • odpowiedzialność, rzetelność, niekonfliktowy charakter.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

14-02-2012

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego 2/12

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.