Wojewódzki Inspektor Ochrony  Środowiska  poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko poza korpusem służby cywilnej:

laborant

w  Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych (LF)

Miejsce wykonywania pracy:                        adres urzędu:

Poznań                                                          Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

                                                                       w Poznaniu

                                                                       ul. Czarna Rola 4

                                                                       61-625 Poznań

WARUNKI PRACY:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

– kierowanie samochodem służbowym,

– wysiłek fizyczny,

– praca w terenie,

– sporadyczne pełnienie dyżurów związanych z wyjazdami terenowymi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

ZAKRES ZADAŃ

– prowadzenie pojazdów służbowych (do 3,5 t., w tym z przyczepką podłodziową),

– pobieranie próbek różnych komponentów środowiska, w tym wód jeziornych z łodzi,

– wykonywanie w terenie wymaganych pomiarów i badań,

– prowadzenie wymaganej dokumentacji związanej z pobieraniem próbek i wykonywaniem badań w terenie,

– utrzymywanie w czystości i przygotowywanie na wyjazd sprzętu i pojemników do pobierania próbek.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

– wykształcenie: średnie,

– prawo jazdy kat. B,

– umiejętność pływania,

WYMAGANIA DODATKOWE

– wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska, chemii, biologii, fizyki lub pokrewne,

– dobra organizacja czasu pracy,

– dokładność,

– umiejętność pracy w grupie.

DOKUMENTY i OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

– Życiorys/CV  i list motywacyjny,

– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

– kopia prawa jazdy.

TERMINY  I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
– dokumenty należy złożyć do: 26.01.2018 r.

– decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do urzędu

– miejsce składania dokumentów:

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Ul. Czarna Rola 4

  61-625 Poznań

  Koniecznie z dopiskiem – oferta Laborant

INNE INFORMACJE:

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego).
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 2100,00  zł brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.