• Ogłoszenie nr: 160663
 • Data ukazania się ogłoszenia: 07 czerwca 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • naczelnik wydziału
 • w Wydziale Kadr i Szkolenia
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań
 • ul. Czarna Rola 4
  61-625 Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowanie,prowadzenie i aktualizowanie dokumentacji osobowej pracowników,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy,
 • przekazywanie wszelkich danych niezbędnych do sporządzenia list wynagrodzeń,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,WUW,GIOŚ i innych jednostek,
 • planowanie i koordynacja szkoleń,
 • koordynacja pracy i nadzór merytoryczny nad Samodzielnymi Stanowiskami ds. Administracyjno-Technicznych w delegaturach w zakresie spraw osobowych i szkoleniowych

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca przy komputerze,
prowadzenie samochodu służbowego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
Narzędzia pracy:
-komputer,drukarka,kserokopiarka oraz samochód służbowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe administracyjne,prawnicze,zarządzania zasobami ludzkimi
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 5 lat doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • minimum 5 lat doświadczenia w zakresie spraw kadrowo-szkoleniowych na samodzielnym stanowisku w jednostkach administracji publicznej,
  • znajomość przepisów prawa pracy,ustawy o służbie cywilnej, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych,ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość obsługi programów kadrowych i Płatnika,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dostępie informacji publicznych
  • umiejętność kierowania zespołem,
  • umiejętność argumentowania i przekonywania,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
  • umiejętność planowania i analizowania.

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dokładność,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia prawa jazdy kat.B

Termin składania dokumentów:

23-06-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Czarna Rola 4
61-625 Poznań
nr.ref.3/14
 

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.