Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • radca prawny
 • w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Pile, nr referencyjny ogłoszenia 1/12
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Piła
ul. Motylewska 5a
64-920 Piła

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą prawną delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych na potrzeby delegatury,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz informowanie pracowników o zmianach przepisów prawa w zakresie działania inspektoratu,
 • reprezentowanie delegatury w ramach zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz innymi organami orzekającymi,
 • opiniowanie pod względem formalno-prawnym umów zawieranych przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w celu zapewnienia ich zgodności prawem,
 • koordynowanie redagowania wniosków, pism i wystąpień adresowanych do innych podmiotów,
 • sporządzanie poświadczeń odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
 • występowanie przed urzędami.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca także poza siedzibą urzędu,
praca przy komputerze,
wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie Delegatury w Pile występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową oraz możliwość wystąpienia barier architektonicznych w terenie.
Narzędzia pracy:
– komputer, drukarka, kserokopiarka.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość przepisów ustawy prawo ochrony środowiska oraz aktów wykonawczych, znajomość przepisów dotyczących administracji rządowej w województwie, znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych, znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa podatkowego,
  • uprawnienia radcy prawnego (wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez okręgową izbę radców prawnych),
  • bardzo dobra znajomość przepisów prawa podatkowego, administracyjnego, cywilnego, gospodarczego, prawa pracy i zamówień publicznych,
  • umiejętność interpretowania przepisów prawa, umiejętność analitycznego myślenia.

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office oraz Internetu,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność,
 • umiejętność negocjacji, komunikatywność,
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

30-01-2012

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego 1/12

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536