• Ogłoszenie nr: 160828
 • Data ukazania się ogłoszenia: 13 czerwca 2014 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista ds. zamówień publicznych
 • w Wydziale Administracyjno-Technicznym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia procedur ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • prowadzenie procedur związanych z wykonywaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności do: ogłaszania przetargów, zbierania ofert, prowadzenia postępowań rozstrzygających i innych postępowań przewidzianych w ustawie, rozpatrywania protestów i innych środków odwoławczych oraz prowadzenia i przygotowywania korespondencji z wykonawcami,
 • sprawdzanie pod względem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji finansowej,
 • pozyskiwanie i rozliczanie dotacji,
 • weryfikacja terminów i rodzajów naborów wniosków (monitoring dostępności funduszy europejskich, rządowych i innych),
 • przygotowywanie wniosków oraz  dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem o dofinansowanie,
 • bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów,
 • przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca przy komputerze,
prowadzenie samochodu służbowego,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową
Narzędzia pracy:
– komputer, drukarka, kserokopiarka oraz samochód służbowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne lub techniczne;
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • umiejętność obsługi komputera (pakiet office, internet, poczta elektroniczna);
  • znajomość przepisów dotyczących administracji publicznej, zamówień publicznych;
  • prawo jazdy kat B;

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • umiejętność wyciągania i formułowania wniosków na piśmie;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • odpowiedzialność, dokładność, kreatywność i samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawo jazdy kat. B

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

25-06-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Czarna Rola 4
61-625 Poznań

z podaniem w ofercie nr referencyjnego 4/14
 

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.