Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Pile, nr referencyjny ogłoszenia 11/11

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła
 • ul. Motylewska 5a
  64-920 Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody,
 • kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,
 • udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,
 • udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,
 • kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,
 • uczestnictwo w całodobowych dyżurach na wypadek wystąpienia poważnej awarii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o specjalności ochrona środowiska, inżynieria środowiska, kierunki pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • biegła umiejętność obsługi komputera (bazy danych, pakiet office, internet, poczta elektroniczna),
  • znajomość technologii stosowanych w ochronie środowiska,
  • prawo jazdy kat. B (wykorzystywanie uprawnienia do wyjazdów na kontrole).

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

 • roczna praktyka zawodowa w zakresie ochrony środowiska,
 • komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

21-10-2011

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego 11/11

Inne informacje:

Zatrudnienie na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-535