Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydata na stanowisko:
 • specjalisty
 • w Dziale Inspekcji w Delegaturze WIOŚ w Lesznie
 • nr referencyjny 7/14

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Leszno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w szczególności w zakresie ochrony powietrza, krajowego rejestru uwalniania i transferu zanieczyszczeń oraz gospodarki odpadami,
 • kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
 • udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco  oddziaływać na środowisko,
 • kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
 • podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca także poza siedzibą urzędu w tym praca w terenie,

prowadzenie samochodu służbowego,

praca przy komputerze,

wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiektach Delegatury WIOŚ w Lesznie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Narzędzia pracy:

– komputer, drukarka, kserokopiarka, samochód służbowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe magisterskie w zakresie: ochrona środowiska, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • umiejętność obsługi komputera (pakiet office, internet, poczta elektroniczna),
  • znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska,
  • prawo jazdy kategorii B.

wymagania dodatkowe

 • doświadczenie: praktyka zawodowa lub staż w zakresie ochrony środowiska,
 • komunikatywność,
 • dokładność,
 • znajomość przepisów postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

14.09.2014 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań
Na kopercie proszę zaznaczyć numer referencyjny.

Inne informacje: