Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalisty

w  Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

64-920 Piła

ul. Motylewska 5a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • Pobieranie próbek i wykonywanie badań wód, ścieków, gleb i odpadów w terenie,
 • Wykonywanie pomiarów hałasu w środowisku,
 • Obsługa i nadzór na powierzonym wyposażeniem pomiarowym,
 • Wykonywanie wszystkich czynności i prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z wdrożonym w Laboratorium systemem zarządzania,
 • Prowadzenie pojazdu służbowego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– praca w laboratorium oraz w terenie,

– prowadzenie pojazdów do 3,5 t,

– praca przy komputerze,

– wyjazdy służbowe,

– konieczność przenoszenia ciężkiego sprzętu i pojemników z próbkami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W miejscu pracy występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • niezbędne

wykształcenie: średnie w zakresie chemii, fizyki, biologii lub pokrewne,

doświadczenie:

pozostałe:

– umiejętność obsługi komputera (MS Office, MS Excel, Outlook Express),

– prawo jazdy kat. B,

– umiejętność pływania,

– stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości.

 • dodatkowe

– wykształcenie wyższe w zakresie chemii, fizyki, biologii lub pokrewne,  

– doświadczenie w zakresie ww. zadań przewidywanych do wykonywania na stanowisku pracy,

– znajomość języka angielskiego,

– umiejętność pracy w zespole,

– dobra organizacja pracy,

– odpowiedzialność, dokładność, kreatywność i samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia: 21.04.2015 r.

pod adres :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 8/2015

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
(w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.