Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty

w  Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza (LP)

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

64-920 Piła

ul. Motylewska 5a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza,
 • pobieranie próbek w zakresie wód, ścieków, gleb i odpadów,
 • pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym,
 • wykonywanie badań terenowych wód, ścieków, gleb, odpadów i innych czynności w ustalonym zakresie,
 • uruchamianie nowej aparatury oraz opracowywanie dokumentacji technicznej,
 • realizacja zadań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania,
 • prowadzenie dokumentacji w zakresie rejestracji wykonywanych poborów i pomiarów, opracowywanie wyników badań,
 • prowadzenie pojazdu służbowego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

– praca w laboratorium oraz w terenie,

– prowadzenie pojazdów do 3,5 t,

– praca przy komputerze,

– wyjazdy służbowe,

– konieczność przenoszenia ciężkiego sprzętu i pojemników z próbkami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W miejscu pracy występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • niezbędne

wykształcenie: średnie w zakresie ochrony środowiska, chemii, fizyki, geologii, technologii, biologii lub techniczne

pozostałe:

– umiejętność obsługi komputera (MS Office, MS Excel, Outlook Express),

– prawo jazdy kat. B,

– umiejętność pływania,

– stan zdrowia umożliwiający pracę na wysokości,

– uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 • dodatkowe

– wykształcenie wyższe w wyżej wymienionym zakresie,  

– doświadczenie w zakresie ww. zadań przewidywanych do wykonywania na stanowisku pracy,

– znajomość języka angielskiego,

– umiejętność pracy w zespole,

– dobra organizacja pracy,

– odpowiedzialność, dokładność, kreatywność i samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopia prawa jazdy,
 • kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia: 03.08.2015 r.

pod adres :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 12/2015

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
(w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione e-mailem lub telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Proponowane całościowe wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi 1750 zł. brutto.

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.