Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalisty

w  Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

Umowa w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Ul. Czarna Rola 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie pomiarów hałasu oraz obsługa aparatury pomiarowej wykorzystywanej
  w pomiarach,
 • obsługa specjalistycznych programów do obróbki i prezentacji danych,
 • opracowywanie wyników z pomiarów i sporządzanie sprawozdań z badań,
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli jakości,
 • obsługa stacji monitoringowej hałasu,
 • realizacja zadań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca także poza siedzibą urzędu, w tym praca w terenie, w tym w porze wieczornej, nocnej       oraz w weekendy,
 • praca przy komputerze,
 • wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie: 4 lata na stanowisku związanym z wykonywaniem pomiaru hałasu

pozostałe wymagania niezbędne:

 • biegła umiejętność obsługi komputera (Windows, Word, Exel),
 • prawo jazdy kat. B i umiejętność samodzielnego prowadzenia pojazdów,
 • umiejętność obsługi urządzeń do pomiaru hałasu,
 • doświadczenie i praktyka w wykonywaniu pomiaru hałasu,
 • znajomość systemu jakości wg normy PN –EN ISO/IEC 17025:2005,
 • znajomość zagadnień statystycznych.
 • wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe: kierunek akustyka, fizyka, wibroakustyka,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, dokładność, kreatywność i samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

–   kopia prawa jazdy.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 27.02.2015 r.

pod adresem :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 2/2015

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
(w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego).
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

.