Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty

w  Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

ul. Czarna Rola 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

–            Oznaczanie zawartości metali w próbkach ciekłych i stałych,

–            Pobieranie próbek ciekłych i stałych w terenie,

–            Obsługa i nadzór na powierzonym wyposażeniem pomiarowym,

–            Wykonywanie wszystkich czynności i prowadzenie wymaganej dokumentacji zgodnie z wdrożonym w Laboratorium systemem zarządzania,

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

–          praca analityczna w laboratorium,

–          pobieranie próbek ciekłych i stałych w terenie,

–          praca przy komputerze,

–          wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Laboratorium – pomieszczenia wyposażone w aparaturę pomiarową. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

·           niezbędne:

–       wykształcenie: średnie

–       doświadczenie: brak

pozostałe wymagania niezbędne:

–       znajomość systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005,

–       udokumentowana umiejętność samodzielnej pracy na urządzeniach AAS, ICP.

–       umiejętność obsługi komputera (MS Office),

–       prawo jazdy kat. B,

–       umiejętność pływania.

·      dodatkowe:

–       wykształcenie wyższe w zakresie chemii, ochrony środowiska lub pokrewne,

–       wykonywanie oznaczeń chemicznych w próbkach środowiskowych, w tym w zakresie oznaczania metali w próbkach ciekłych i stałych – minimum 2 lata,

–       znajomość języka angielskiego,

–       umiejętność pracy w zespole,

–       dobra organizacja pracy,

–       odpowiedzialność, dokładność, kreatywność i samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

–       życiorys i list motywacyjny,

–       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

–       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–       oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–       kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

–       kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

–   kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia   23 .02.2016 r.

pod adresem :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 2/2016

Inne informacje

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
(w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego).
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 1900,00 zł. brutto.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.