Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Kaliszu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

KALISZ

UL. PIWONICKA 19 
62-800 KALISZ

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 
W POZNANIU 
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
– praca przy komputerze, 
– praca także poza siedzibą urzędu, w tym praca w terenie 
– prowadzenie samochodu służbowego 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
W obiekcie Delegaturze w Kaliszu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 

ZAKRES ZADAŃ

 • analiza instrumentalna i fizyko-chemiczna wód, ścieków, powietrza atmosferycznego, gleb, odpadów,
 • prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie wykonywanych analiz, interpretacja oraz prowadzenie wyników,
 • prowadzenie kontroli jakości wykonywanych badań/pomiarów zgodnie z obowiązującą dokumentacją,
 • uczestniczenie w badaniach terenowych oraz poborze próbek do oznaczeń zgodnych z upoważnieniem do pracy w Laboratorium,
 • wdrażanie i prowadzenie walidacji i szacowania niepewności wskazanych metod badawczych,
 • nadzór i bieżąca konserwacja wyposażenia pomiarowego zgodnie z instrukcjami obsługi/księgami pracy urządzeń,
 • mycie szkła laboratoryjnego,
 • prowadzenie pojazdów służbowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B
 • ogólna wiedza z zakresu chemii i analityki chemicznej
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • umiejętność pływania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe profilowe: ochrona środowiska, chemia, fizyka, geologia, technologia, biologia
 • praktyka w laboratorium fizyko-chemicznym
 • znajomość praktyczna analizy chemicznej
 • znajomość systemu jakości wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość języka angielskiego – poziom B1
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • dokładność, samodzielność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 09.03.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
  Ul. Czarna Rola 4 
  61-625 Poznań 
  Koniecznie z dopiskiem – oferta nr 8/2018 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). 
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 2100 zł brutto. 
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda