Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalisty

w  Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Koninie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Konin

ul. St. K. Wyszyńskiego 3a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

–          pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza,

–          pobieranie próbek i wykonywanie badań w terenie w zakresie wód, ścieków, gleb, osadów i odpadów,

–          pomiary hałasu w środowisku zewnętrznym,

–           obsługa aparatury pomiarowej oraz opracowywanie dokumentacji technicznej nowego sprzętu,

–           realizacja zadań w zakresie wdrożonego systemu zarządzania,

–          prowadzenie dokumentacji związanej z rejestracją wykonywanych poborów i pomiarów, opracowywanie wyników badań,

–          prowadzenie pojazdu służbowego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

–          praca także poza siedzibą urzędu, w tym praca w terenie, w tym w porze wieczornej, nocnej       oraz w weekendy,

–          przenoszenie wielokilogramowych elementów wyposażenia pomiarowego,

–          praca przy komputerze,

–          wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie w Delegaturze w Koninie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

·        niezbędne

wykształcenie: średnie z zakresu ochrony środowiska, chemii, fizyki, geologii, technologii, biologii lub techniczne

doświadczenie:

pozostałe wymagania niezbędne:

–          biegła umiejętność obsługi komputera (Windows, Word, Excel),

–          prawo jazdy kat. B i umiejętność samodzielnego prowadzenia pojazdów do 3,5 t.

– stan zdrowia umożliwiający prace na wysokości,

– umiejętność pływania,

– uregulowany stosunek do służby wojskowej

§         wymagania dodatkowe:

–       wykształcenie wyższe w wyżej wymienionym zakresie,

–       umiejętność pracy w zespole,

–       dobra organizacja pracy,

–       odpowiedzialność, dokładność, kreatywność i samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

–       życiorys i list motywacyjny,

–       oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

–       oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–       oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–       kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

–       kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

–   kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 28.08.2015 r.

pod adresem :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 13/2015

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
(w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego).
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego.

Proponowane wynagrodzenie na tym stanowisku wynosi ok. 1850 zł. brutto.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.