Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Koninie

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

KONIN

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 
W POZNANIU 
DELEGATURA W KONINIE 
UL. KARD. S. WYSZYŃSKIEGO 3A 
62-510 KONIN

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 
W POZNANIU 
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
– praca przy komputerze, 
– praca także poza siedzibą urzędu, w tym praca w terenie, 
– prowadzenie samochodu służbowego. 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
W obiekcie w Delegaturze w Koninie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie analiz fizykochemicznych wód, ścieków, osadów, gleb, odpadów , zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi
 • obsługiwanie wyposażenia pomiarowego i badawczego niezbędnego do wykonania danego badania (zgodnie z instrukcjami obsługi), także w zakresie kalibracji, bieżącej konserwacji i sprawdzeń
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji wyników wykonywanych pomiarów i badań, interpretacja oraz opracowywanie wyników
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji systemu zarządzania jakością, w tym kart kontroli jakości, wzorcowań, sprawdzeń
 • wykonywanie pomiarów i poborów próbek w terenie dla wód, ścieków, osadów, odpadów, gleb, zgodnie z obowiązującymi normami i procedurami badawczymi
 • uczestnictwo we wdrażaniu procedur badawczych, walidacji, szacowaniu niepewności, w auditach wewnętrznych i zewnętrznych
 • mycie szkła laboratoryjnego
 • prowadzenie pojazdów służbowych

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B
 • ogólna wiedza z zakresu chemii i analityki chemicznej
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
 • biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • umiejętność pływania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe wyższe profilowe – ochrona środowiska, chemia, fizyka, geologia, technologia, biologia lub techniczne
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • dokładność, samodzielność
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • znajomość systemu jakości wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • znajomość języka angielskiego – poziom B1

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych
 • Oświadczenie o umiejętności pływania
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19.04.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
  Ul. Czarna Rola 4 
  61-625 Poznań 
  Koniecznie z dopiskiem – oferta nr 8/2017 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). 
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 2000.zł brutto. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda