Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty

w  Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu, w Pracowni Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych w Delegaturze w Pile

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

64-920 Piła

ul. Motylewska 5a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

–          Identyfikacja makrofitów,

–          Pobór próbek i identyfikacja makrobezkręgowców bentosowych,

–          Wykonywanie analiz fitoplanktonu,

–          Wykonywanie analiz mikrobiologicznych,

–          Pobór próbek z rzek i jezior,

–          Prowadzenie bieżącej dokumentacji Systemu Jakości w Laboratorium

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

–          praca przy komputerze,

–          praca także poza siedzibą urzędu, w tym praca w terenie ( w tym wysiłek fizyczny)

–          prowadzenie samochodu służbowego

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W miejscu pracy występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

·        niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie:

pozostałe wymagania niezbędne:

–          znajomość gatunków roślinności makrofitowej,

–          znajomość flory i fauny wodnej (szczególnie makrobezkręgowce, fitoplankton),

–          praktyka w pracy laboratoryjnej, w tym w pracy terenowej,

–          umiejętność pływania,

–          prawo jazdy kat. B,

§         wymagania dodatkowe:

–       wykształcenie wyższe: biologia, specjalizacja hydrobiologia lub ochrona wód,

–       umiejętność pracy w zespole,

–       dobra organizacja pracy,

–       zdolność analitycznego myślenia,

–       dokładność, samodzielność, komunikatywność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

–       życiorys i list motywacyjny,

–       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

–       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–       oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–       kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

–       kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

–   kopia prawa jazdy.

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 24. 05.2016 r.

pod adresem :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 8/2016

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
(w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego).
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi ok. 1900,00 brutto + dodatek stażowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.