Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Pracowni Analiz Manualnych i Instrumentalnych Laboratorium WIOŚ w Poznaniu, nr referencyjny 8/13
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie analiz instrumentalnych w zakresie oznaczania metali,
 • wdrażanie i walidacja metod badawczych,
 • pobieranie próbek do badań w terenie,
 • realizacja zadań zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością,
 • prowadzenie dokumentacji badań.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

obsługa specjalistycznego wyposażenia pomiarowego (m.in. AAS, ICP),
praca przy komputerze,
praca w terenie, wyjazdy służbowe,
prowadzenie samochodu służbowego.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
W pomieszczeniach laboratoryjnych występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
Narzędzia pracy:
specjalistyczne wyposażenie pomiarowe (m.in. AAS, ICP),
specjalistyczne wyposażenie do pobierania próbek,
komputer, skaner, drukarka, kserokopiarka, fax,
samochód służbowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku chemicznym, ochrona środowiska lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • biegła znajomość tematyki w zakresie analiz metali w próbkach środowiskowych,
  • doświadczenie w zakresie obsługi wyposażenia pomiarowego – AAS, ICP (sprawdzone w trakcie procesu rekrutacji),
  • umiejętność obsługi komputera (Windows, Word, Excel),
  • prawo jazdy kategorii B.

wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym,
 • znajomość systemu jakości wg PN –EN ISO/IEC 17025,
 • komunikatywność, dokładność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

14-10-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego 8/13

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.