Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Pracowni Analiz Mikrobiologicznych i Hydrobiologicznych w Delegaturze WIOŚ w Pile, nr referencyjny 7/13
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Motylewska 5a
64-920 Piła

Miejsce wykonywania pracy:

 • Piła

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • identyfikacja makrofitów (praca w terenie),
 • pobór próbek i identyfikacja makrobezkręgowców bentosowych (praca w terenie),
 • wykonywanie analiz fitoplanktonu,
 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych,
 • pobór próbek z rzek i jezior,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji Systemu Jakości w Laboratorium.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca przy komputerze,
prowadzenie samochodu służbowego, praca także poza siedzibą urzędu w tym praca w terenie, wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
W obiekcie Delegatury WIOŚ w Pile występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową
Narzędzia pracy:
– komputer, skaner, drukarka, kserokopiarka, fax oraz samochód służbowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe -biologia, specjalizacja hydrobiologia lub ochrona wód
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • znajomość gatunków roślinności makrofitowej,
  • znajomość flory i fauny wodnej (szczególnie makrobezkręgowce, fitoplankton),
  • doświadczenie w pracy w terenie,
  • praktyka w pracy laboratoryjnej,
  • umiejętność pływania,
  • prawo jazdy kat. B.,
  • brak przeciwwskazań do pracy fizycznej w terenie.

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

14-10-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego 7/13

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.