Nazwa instytucji ogłaszającej: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Nazwa miejscowości: Poznań

Stanowisko kierownika instytucji ogłaszającej: Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska,

poszukuje kandydata na stanowisko: specjalisty w Pracowni Badań Biologicznych

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

 

Główne obowiązki:

 • wykonywanie analiz mikrobiologicznych i hydrobiologicznych wód,

 • pobór próbek w terenie,

 • statystyczne opracowanie wyników,

 • prowadzenie bieżącej dokumentacji Systemu jakości w laboratorium

Wykształcenie:

wyższe

Opis wykształcenia:

biologia uniwersytecka

Wymagania niezbędne:

 • znajomość zagadnień mikrobiologii wód,

 • praktyka w wykonywaniu analiz mikrobiologicznych,

 • znajomość flory i fauny wodnej (szczególnie makrobezkręgowce, fitoplankton i zooplankton),

 • doświadczenie w pracy terenowej,

 • znajomość Systemu Zapewnienia Jakości w Laboratorium,

 • umiejętność obsługi komputera

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego albo oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • życiorys i list motywacyjny.

Dokumenty należy: składać lub przesyłać

do: 29/06/2006

pod adresem:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wydział Kadr i Szkolenia

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Inne informacje:

  • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-535