Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalisty ds. zamówień publicznych

w  Wydziale Administracyjno-Technicznym

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

Ul. Czarna Rola 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia procedur ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • Prowadzenie procedur związanych z wykonywaniem ustawy Prawo zamówień publicznych,
  w szczególności: ogłaszania przetargów, zbierania ofert, prowadzenia postępowań rozstrzygających i innych postępowań przewidzianych w ustawie, rozpatrywania protestów i innych środków odwoławczych oraz prowadzenia i przygotowywania  korespondencji z wykonawcami,
 • Sprawdzanie pod względem zgodności z ustawą o zamówieniach publicznych dokumentacji finansowej,
 • Pozyskiwanie i rozliczanie dotacji,
 • Weryfikacja terminów i rodzajów naborów wniosków (monitoring dostępności funduszy europejskich, rządowych i innych),
 • Przygotowywanie wniosków oraz dokumentów niezbędnych do złożenia wraz z wnioskiem
  o dofinansowanie,
 • Bieżąca obsługa administracyjna projektu pod względem przepływu dokumentów,
 • Przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 – praca także poza siedzibą urzędu, w tym praca w terenie,

  – praca przy komputerze,

 –  wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie: 1 rok doświadczenia w administracji publicznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

– umiejętność obsługi komputera (MS Office, MS Excel, Outlook Express),

– znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,

– znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych,

– znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem funduszy krajowych i europejskich,

– prawo jazdy kat. B

 • wymagania dodatkowe:

– wykształcenie wyższe: prawnicze, administracyjne lub techniczne  

– minimum 1 rok doświadczenia w przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy PZP,

– minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku dotyczącym pozyskiwania funduszy krajowych lub europejskich,

– znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

– umiejętność interpretacji przepisów prawnych,

– umiejętność pracy w zespole,

– dobra organizacja pracy,

– odpowiedzialność, dokładność, kreatywność i samodzielność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

Inne dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają              skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 22. 02.2015 r.

pod adresem :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem – Oferta nr 3/2015

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
(w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.