Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych, nr referencyjny 8/2014
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej                         i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa finansowo-księgowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z planem kont obowiązującym w jednostce,
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z planem kont obowiązującym w jednostce,
 • wprowadzanie danych finansowych do programu księgowego,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • wykonywanie zbiorczych zestawień liczbowych – planowanie,
 • kontrola kompletności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
 • dokonywanie okresowych analiz ekonomicznych,
 • archiwizowanie dokumentów w formie papierowej i elektronicznej celem przekazania do archiwum.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca przy komputerze

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową
Narzędzia pracy:
– komputer, drukarka, kserokopiarka, fax.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie finansów publicznych,
  • umiejętność obsługi komputera (Word, Excel),
  • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych i umiejętność korzystania z nich pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność.

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • dokładność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • doświadczenie w księgowości,
 • znajomość sporządzania rejestrów sprzedaży i zakupów,
 • prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia prawa jazdy kat. B

Termin składania dokumentów:

19-09-2014

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego 8/2014

Inne informacje:

Umowa na czas zastępstwa. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.