Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko:

 • Specjalista w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności Pieniężnych

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa finansowo-księgowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska .
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów księgowych zgodnie z planem kont obowiązujących w jednostce,
 • wprowadzanie danych finansowych do programu księgowego,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych,
 • wykonywanie zbiorczych zestawień liczbowych -planowanie,
 • kontrola kompletności dokumentów dot. operacji finansowych,
 • dokonywanie okresowych analiz ekonomicznych,
 • archiwizowanie dokumentów w formie papierowej i elektronicznej celem przekazania do archiwum.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca przy komputerze,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową
Narzędzia pracy:
– komputer, drukarka, kserokopiarka, fax

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie:   wyższe ekonomiczne.
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • 1 rok doświadczenia zawodowego w  budżecie
  • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel),
  • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej, finansów publicznych,  i umiejętność korzystania z nich pod presją czasu,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • komunikatywność.

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • dokładność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • doświadczenie w księgowości ,
 • znajomość sporządzania rejestrów sprzedaży i zakupów,
 • Prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopia prawa jazdy

Termin składania dokumentów:

20.10.2014 r.

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Z podaniem w ofercie nr referencyjnego 9/14

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.