Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów na stanowisko

specjalisty

w  Wydziale Inspekcji

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż  6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

Poznań

ul. Czarna Rola 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

– kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska

– kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska,

– udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji,

– udział w przekazywaniu do użytku obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko,

– kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,

– podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,

– uczestnictwo w całodobowych dyżurach na wypadek wystąpienia poważnej awarii.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca także poza siedzibą urzędu w tym praca w terenie,
prowadzenie samochodu służbowego,
praca przy komputerze,
wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.

Narzędzia pracy:
komputer, drukarka, kserokopiarka oraz samochód służbowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

·        niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne –ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka wodnościekowa

doświadczenie:

pozostałe wymagania niezbędne:

– znajomość przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska i postępowania administracyjnego,

– umiejętność obsługi komputera (pakiet office, internet, poczta elektroniczna),

– prawo jazdy kat. B i umiejętność samodzielnego prowadzenia pojazdów,

– umiejętność redagowania pism,

– umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

§         wymagania dodatkowe:

– wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska,

– doświadczenie: praktyka zawodowa w zakresie rolnictwa, gospodarki wodnościekowej, ochrony środowiska,  

– komunikatywność,

– dokładność,

– dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

–       życiorys i list motywacyjny,

–       oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

–       oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–       oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–       kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

–       kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie
o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

–       kopie świadectw pracy oraz inne zaświadczenia potwierdzające spełnianie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

–   kopia prawa jazdy.

Inne dokumenty i oświadczenia:

– kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia  08.03.2016 r.

pod adresem :

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

koniecznie z dopiskiem – Oferta nr  3/2016

Inne informacje:

Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane
(w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego).
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby.
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 1900,00. brutto.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.