Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Kadr i Szkolenia, nr referencyjny 8/12
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie, aktualizowanie i archiwizowanie dokumentacji osobowej pracowników,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z nawiązaniem i ustaniem stosunku pracy,
 • przekazywanie wszelkich danych niezbędnych do sporządzania list wynagrodzeń,
 • aktualizacja i przygotowywanie danych w programie kadrowo-płacowym,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy, rejestru urlopów itp.
 • sporządzanie dokumentacji pracowniczej związanej ze zgłoszeniem i wyrejestrowaniem z ubezpieczeń społecznych w ZUS.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca przy komputerze,
prowadzenie samochodu służbowego,

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową
Narzędzia pracy:
– komputer, skaner, drukarka, kserokopiarka, fax oraz samochód służbowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe o kierunku administracyjnym, zarządzanie zasobami ludzkimi
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy:
 • 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie spraw administracyjno-kadrowych
 • pozostałe wymagania niezbędne:

   

  • znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość obsługi programów kadrowych i Płatnika,
  • prawo jazdy kat. B

w y m a g a n i a   d o d a t k o w e

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

19-07-2012

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego 8/12

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536