Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Monitoringu Środowiska w Delegaturze WIOŚ w Koninie, nr referencyjny 3/13
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3a
62-510 Konin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Konin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • weryfikacja i analiza wyników badań wód powierzchniowych, sporządzanie okresowych ocen i charakterystyk stanu wód,
 • zestawianie, kompletowanie, przetwarzanie wyników badań oraz przekazywanie wyników badań i ocen stanu wód koordynatorowi zadania,
 • udział w pracach terenowych w zakresie wód powierzchniowych,
 • prowadzenie spraw interwencyjnych w zakresie zanieczyszczenia wód powierzchniowych przy współpracy z Działem Inspekcji Delegatury,
 • przygotowywanie wniosków i uwag do dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego,
 • udostępnianie zainteresowanym osobom informacji na temat stanu środowiska,
 • przygotowywanie dokumentacji, raportów i prezentacji,
 • archiwizacja dokumentacji.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca przy komputerze,
prowadzenie samochodu służbowego,
praca poza siedzibą urzędu, w tym praca w terenie,
wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
W obiekcie Delegatury WIOŚ w Koninie występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową.
Narzędzia pracy:
– komputer, skaner, drukarka, kserokopiarka, fax, samochód służbowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska lub pokrewne
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • umiejętność biegłej obsługi komputera (Word, Excel, Access, PowerPoint, Corel),
  • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska,
  • prawo jazdy kat. B,
  • znajomość języka angielskiego.

wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

28-01-2013

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego 3/13

Inne informacje:

Umowa na zastępstwo. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.