Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

 • Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • specjalista
 • w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Poznaniu, nr referencyjny 5 /2015.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

ul. Czarna Rola 4
61-625 Poznań

Miejsce wykonywania pracy:

 • Poznań, ul. Czarna Rola 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikacja i analiza wyników badań wód powierzchniowych, sporządzanie okresowych ocen i charakterystyk stanu wód.
 • Zestawianie, kompletowanie, przetwarzanie wyników badań oraz przekazywanie wyników badań i ocen stanu wód koordynatorowi zadania.
 • Udział w pracach terenowych w zakresie wód powierzchniowych.
 • Prowadzenie spraw interwencyjnych w zakresie zanieczyszczenia wód powierzchniowych przy współpracy z Wydziałem Inspekcji.
 • Przygotowywanie wniosków i uwag do dokumentacji z zakresu planowania przestrzennego.
 • Udostępnianie zainteresowanym osobom informacji na temat stanu środowiska.
 • Przygotowywanie dokumentacji, raportów i prezentacji.
 • Archiwizacja dokumentacji.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca także poza siedzibą urzędu w tym praca w terenie,
prowadzenie samochodu służbowego,
praca przy komputerze,
wyjazdy służbowe.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową
Narzędzia pracy:
– komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka oraz samochód służbowy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie techniczne – ochrona środowiska, rolnictwo, gospodarka wodnościekowa
 • pozostałe wymagania niezbędne:

  • wiedza z zakresu prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i postępowania administracyjnego
  • umiejętność obsługi komputera (pakiet Office, Corel, ArcGIS, internet, poczta elektroniczna),
  • prawo jazdy kat. B i umiejętność samodzielnego prowadzenia pojazdów,
  • umiejętność redagowania pism,
  • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,

wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe – z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa
 • doświadczenie: praktyka zawodowa w zakresie ochrony środowiska,  rolnictwa, gospodarki wodnościekowej,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dokładność,
 • dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia prawa jazdy

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin składania dokumentów:

27- 03-2015

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Czarna Rola 4
61-625 Poznań
z podaniem w ofercie nr referencyjnego   5 /2015

Inne informacje:

Umowa w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów – decyduje data stempla pocztowego). Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w służbie cywilnej z mandatem radnego. Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (061) 8270-536.