Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

specjalista

w Wydziale Monitoringu Środowiska

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

POZNAŃ

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
– praca przy komputerze, 
– praca w terenie, 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie obserwacji hydromorfologicznych elementów oceny jakości wód w oparciu o nową metodykę i normę EN 14614:2004 wprowadzoną dyrektywą 2014/201/UE, w terenie,
 • dokumentowanie elementów hydromorfologicznych oceny jakości wód przy użyciu narzędzi informatycznych,
 • gromadzenie i weryfikacja wyników badań i pomiarów oraz informacji w specjalistycznych komputerowych bazach danych w celu przygotowania danych do sporządzania ocen i sprawozdawczości,
 • sporządzanie ocen stanu środowiska w przydzielonym zakresie w celu raportowania i rozpowszechniania informacji o środowisku,
 • sporządzanie i uzgadnianie programy monitoringu środowiska w przydzielonym zakresie w celu realizacji zadań PMŚ,
 • przygotowywanie komunikatów, raportów, opracowań tematycznych i informacji o stanie środowiska w celu udostępniania organom administracji rządowej i samorządowej oraz społeczeństwu

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • prawo jazdy kat. B (umiejętność prowadzenia pojazdów do 3,5 t)
 • wiedza z zakresu ustawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska, w szczególności monitoringu środowiska,
 • biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office, Arc GIS),
 • znajomość zagadnień statystycznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ochrona środowiska, geografia, geoinformacja
 • znajomość terenu badań,
 • umiejętność obserwacji,
 • analityczne myślenie,
 • łatwość komunikacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, dokładność, kreatywność, samodzielność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 13.02.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
  Ul. Czarna Rola 4 
  61-625 Poznań 
  Koniecznie z dopiskiem – oferta nr 2/2017 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). 
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 2100.zł brutto. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda