Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – Pracownia analiz manualnych i instrumentalnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

POZNAŃ

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 
W POZNANIU 
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ 

WARUNKI PRACY

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: 
– praca przy komputerze, 
– praca także poza siedzibą w tym praca w terenie, 
– prowadzenie samochodu służbowego, 
– prowadzenie łodzi motorowej na jeziorach 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
Pomieszczenia do pracy biurowej. W obiekcie WIOŚ w Poznaniu występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 

ZAKRES ZADAŃ

 • Nadzór nad osobami wykonującymi pobieranie próbek
 • Planowanie roczne i miesięczne wyjazdów terenowych związanych z pobieraniem próbek
 • Przygotowywanie naczyń, wraz z dbaniem o ich czystość oraz sprzętu pomiarowego i technicznego potrzebnego do realizacji zadań w trakcie wyjazdów związanych z pobieraniem próbek
 • Pobieranie próbek wód powierzchniowych – jezior i rzek, wód podziemnych, ścieków, gleby i odpadów
 • Wykonywanie niezbędnych pomiarów terenowych wskaźników stanu fizycznego i chemicznego pobieranych próbek
 • Nadzór nad dokumentami związanymi z pobieraniem próbek
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z systemem zarządzania jakością w zakresie prowadzonych w laboratorium analiz chemicznych
 • Prowadzenie audytów wewnętrznych, jako audytor techniczny, w zakresie pobierania próbek

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe profilowe: chemia, biotechnologia
 • prawo jazdy kat. B
 • praktyka w pracy laboratoryjnej, w tym w pracy w terenie,
 • wiedza z zakresu pobierania próbek oraz metod badawczych w dziedzinie wód, ścieków, gleb, osadów, odpadów, gazów odlotowych,
 • znajomość systemu jakości wg PN – EN ISO/IEC 17025
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pływania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 5 lat w obszarze związanym z badaniami z zakresu ochrony środowiska
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • praktyka w prowadzeniu audytów wewnętrznych
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność
 • dokładność, samodzielność
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa jazdy
 • oświadczenie o umiejętności pływania
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 03.04.2018
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
  Ul. Czarna Rola 4 
  61-625 Poznań 
  Koniecznie z dopiskiem – oferta nr 10/2018 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Umowa na czas określony. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). 
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda