Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy specjalista

w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu – w Pracowni analiz manualnych i instrumentalnych, pomiarów terenowych i poboru prób oraz obsługi sieci pomiarowej monitoringu powietrza w Delegaturze w Pile

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

PIŁA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 
W POZNANIU, 
DELEGATURA W PILE 
UL. MOTYLEWSKA 5A 
64-920 PIŁA 

ADRES URZĘDU:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 
W POZNANIU, 
UL. CZARNA ROLA 4 
61-625 POZNAŃ

WARUNKI PRACY

– praca przy sprzęcie analitycznym oraz przy komputerze, 
– wyjazdy służbowe. 
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: 
Laboratorium – pomieszczenia do pracy laboratoryjnej i biurowej, 
W obiekcie w Pile występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową. 

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie analiz instrumentalnych w tym chromatograficznych w zakresie wód, ścieków, gleb i odpadów, powietrza (emisja i imisja) oraz innych czynności związanych z badaniami zgodnie z obowiązującymi normami i metodykami
 • – prowadzenie pełnej dokumentacji badań w zakresie rejestracji, weryfikacji oraz opracowywania wyników badań
 • wdrażanie nowych norm i metodyk badawczych, sporządzanie dokumentacji
 • wykonywanie walidacji i wyznaczanie niepewności stosowanych norm i metodyk badawczych
 • wnioskowanie i ocena techniczna zakupów nowego wyposażenia w laboratorium
 • uruchamianie nowego wyposażenia oraz opracowywanie instrukcji obsługi, konserwacji i sprawdzenia sprzętu
 • realizacja i bezwzględne przestrzeganie wymagań wdrożonego systemu zarządzania w laboratorium zgodnie z Księgą Jakości
 • udział w porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie prowadzonych analiz
 • sporadyczne pobieranie próbek wód, ścieków, gleb i odpadów oraz wykonywanie pomiarów terenowych
 • prowadzenie pojazdu służbowego

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe w zakresie chemii, technologii chemicznej, ochrony środowiska lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze analityki laboratoryjnej
 • wiedza z zakresu chemii analitycznej
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • prawo jazdy kat. B.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie w zakresie wykonywania analiz chromatograficznych i innych technik instrumentalnych
 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, dokładność, kreatywność i samodzielność

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • – kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 20.07.2016
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 
  Ul. Czarna Rola 4 
  61-625 Poznań 
  Koniecznie z dopiskiem – oferta nr 11/2016 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (w przypadku przesłania dokumentów pocztą – decyduje data stempla pocztowego). 
Na postępowanie rekrutacyjne zaproszone zostaną wybrane osoby. 
Kandydatki/kandydatów prosimy o odniesienie się w liście motywacyjnym do spełniania wymagań niezbędnych i dodatkowych. 
Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie 
lub poprzez e-mail. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. 
Oferty kandydatek/kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone 
po zakończeniu procedury naboru. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej, nie może łączyć zatrudnienia w sc z mandatem radnego. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku wynosi 2300 zł brutto. 
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne. 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 82-70-536. 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. 

Legenda