Poznań: Dostawa odczynników, wzorców i materiałów filtracyjnych
Numer ogłoszenia: 225173 – 2012; data zamieszczenia: 23.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Poznaniu , ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel.
61 827 05 10, faks 061 8270522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.pios.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników, wzorców i materiałów filtracyjnych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

1. Odczynników
2. Materiałów filtracyjnych
3. Wzorców

Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 –
Specyfikacja techniczna.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert na materiały równoważne.
Zamawiający uzna, że materiał jest równoważny, gdy będzie posiadał co
najmniej takie same właściwości chemiczne, stopień czystości, oraz
zakres zastosowania.
W przypadku składania oferty na materiały równoważne należy podać dane
określone w specyfikacji technicznej oraz załączyć do oferty dokumenty
potwierdzające spełnienie wyżej opisanych parametrów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.63.00-8, 15.99.42.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający rezygnuje z prawa żądania wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności
  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
   warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
   również wykonywanych, 1 dostawę, której przedmiotem była dostawa
   odczynników lub materiałów filtracyjnych, lub wzorców o wartości co
   najmniej 100.000,00 zł brutto

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
   warunek jeżeli przedstawi sprawozdanie finansowe lub jego część, a
   jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami
   o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu
   albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do
   sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających
   obroty oraz zobowiązania i należności – za okres jednego roku
   obrotowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za
   ten okres, z którego wynika, że obrót lub zobowiązania i należności
   wyniósł co najmniej 100.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
  o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o
  spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku
   świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług
   w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
   doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
   składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a
   jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z
   podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
   załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały
   wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru,
   jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
   braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
   wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
   zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
   oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego
   naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
   opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem
   zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
   wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione
   nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
   dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
   składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego
   oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
   Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
   opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
   potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
   rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
   wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3
   miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
   udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie
   ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
   upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
   postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków,
   opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
   przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
   zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
   właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
   upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
   postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie
publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników
stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy:
tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia
publicznego jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych
okoliczności:
a) Wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy
związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy lub zmiany
wynagrodzenia,
b) Jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej
staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły,
które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia
związane z siłą wyższą.
c) Jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów,
jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.poznan.pios.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
31.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze
Obsługi Klienta – pokój 7a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z
pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:
nie