Poznań: Dostawa komputerów, oprogramowania i ups-ów
Numer ogłoszenia: 288218 – 2012; data zamieszczenia: 06.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu , ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, faks 061 8270522.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.pios.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa komputerów, oprogramowania i ups-ów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1. Komputerów stacjonarnych i monitorów – 12szt. 2. Licencji na oprogramowanie – zintegrowane aplikacje biurowe – 12 szt. 3. Zasilaczy UPS do ochrony komputerów PC – 12 szt. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.23.70.00-9, 30.23.72.80-5, 48.31.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający rezygnuje z prawa żądania wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku. Część III Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, jedną dostawę, której przedmiotem była dostawa komputerów o wartości co najmniej 30.000,00 zł brutto. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, jedną dostawę, której przedmiotem była dostawa oprogramowania o wartości co najmniej 15.000,00 zł brutto. Część III Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, jedną dostawę, której przedmiotem była dostawa ups-ów o wartości co najmniej 3.000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku. Część III Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku. Część III Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku. Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku. Część III Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: a) Nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych, b) Wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy, c) Jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą. d) Jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.poznan.pios.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Komputery stacjonarne i monitory – 12szt..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Komputery stacjonarne i monitory – 12szt..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.30.00-5, 30.23.13.00-0, 30.23.70.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.09.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Licencje na oprogramowanie – zintegrowane aplikacje biurowe – 12 szt.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Licencje na oprogramowanie – zintegrowane aplikacje biurowe – 12 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.31.00.00-4.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.09.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zasilacze UPS do ochrony komputerów PC – 12 szt.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zasilacze UPS do ochrony komputerów PC – 12 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.72.80-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 24.09.2012.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.