Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 48517-2012 z dnia 2012-02-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Poznań
Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i jego delegatur w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna. Zaleca się…
Termin składania ofert: 2012-03-09

Numer ogłoszenia: 52909 – 2012; data zamieszczenia: 06.03.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 48517 – 2012 data 29.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, fax. 061 8270522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.
  • W ogłoszeniu jest: Część I i Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 5.000.000,00 zł.
  • W ogłoszeniu powinno być: Część I i Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 2.000.000,00 zł.