Poznań: Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
Numer ogłoszenia: 48517 – 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu , ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 827 05 10, faks 061 8270522.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poznan.pios.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu i jego delegatur w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w budynkach. Wizji będzie można dokonać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o wartości nie większej niż określa to art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000,00 zł. – Część I 2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 zł – Część II 3. Wadium należy wpłacić na konto: 93 1010 1469 0021 9213 9800 0000 NBP O/Poznań 4. Zamawiający uzna, że wadium zostało wniesione jeżeli przed terminem otwarcia wadium wpłynie na konto Zamawiającego 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych d) gwarancjach ubezpieczeniowych e) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz 1158 z późn. zm.)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I i Część II: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli przedstawi aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 3 usług, których przedmiotem była ochrona mienia, o wartości 100000,00 zł każda w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 3 usług, których przedmiotem była ochrona mienia, o wartości 20000,00 zł każda w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 3 usług, których przedmiotem była ochrona mienia, o wartości 100000,00 zł każda w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 3 usług, których przedmiotem była ochrona mienia, o wartości 20000,00 zł każda w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 3 usług, których przedmiotem była ochrona mienia, o wartości 100000,00 zł każda w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 3 usług, których przedmiotem była ochrona mienia, o wartości 20000,00 zł każda w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Część I i Część II Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli posiada opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 5.000.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego jeżeli wystąpi co najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności: a) Nastąpi zmiana w przepisach podatkowych, które dotyczą świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. Warunkiem zmiany jest wystąpienie w okresie obowiązywania umowy takiej zmiany w przepisach podatkowych, która wpływa na obowiązki lub uprawnienia którejkolwiek ze strony umowy powodując zmniejszenie, zwiększenie lub powstanie obowiązków podatkowych b) Wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji umowy (maksymalnie do 3 miesięcy) c) Jeżeli wystąpiły okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności strony na dzień podpisania umowy przewidzieć nie mogły, a wynikają one ze zmian przepisów prawa, które nastąpiły w czasie realizacji umowy lub wystąpią zdarzenia związane z siłą wyższą d) Jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poznan.pios.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, w Biurze Obsługi Klienta – pokój 7a.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w budynkach. Wizji będzie można dokonać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.10-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Delegatury w Pile, Koninie, Kaliszu, Lesznie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ochrona mienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska – delegatury w Pile, Koninie, Kaliszu i Lesznie Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia jest Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w budynkach. Wizji będzie można dokonać po wcześniejszym umówieniu telefonicznym..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.23.10-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 24.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.